CHIL.ORG

Álvaro Osorio López-Ibarra

Profesor FP Agraria en CFMR Don Benito

Basic info

Name: Álvaro Osorio López-Ibarra

About me: Profesor FP Agraria en CFMR Don Benito

Birthdate: December 19

Localization

Carretera de Miajadas, km 3. Don Benito. Spain